Trích: Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Phẩm Tựa Tổng khởi Phận) 30/11/2021

Trích: Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Phẩm Tựa Tổng khởi Phận) Nhà Hậu Hán, Ca-Diếp-Ma-Đằng  và Trúc-Pháp-Lan cùng dịch Chánh Văn: Thế Tôn thành đạo dĩ, tác thị tư duy, ly dục tịch tĩnh, thị tối vi thắng,... 

Quả báo của nghiệp 17/11/2021

Quả báo của nghiệp      Thật sai lầm khi cho rằng con người phải nhận chịu tất cả nghiệp quả của những nghiệp nhân đã gieo trong quá khứ (thường gọi là thọ báo, dân gian gọi là trả...